Zit je kind op een gewone school, maar kan het extra ondersteuning gebruiken, bijvoorbeeld bij lezen, schrijven, dingen plannen, gedrag? Breng je CLB op de hoogte. Dat onderzoekt of de school extra hulp kan krijgen, zowel voor de leerling, de leerkracht als het schoolteam.

Leerlingen in het buitengewoon onderwijs krijgen vaak al in de klas de ondersteuning die ze nodig hebben. Maar ook in het gewoon onderwijs kan je extra begeleiding krijgen bij lezen, rekenen, leren plannen en organiseren, omgaan met motorische en socio-emotionele problemen, ADHD en autisme ...

Signalen dat ondersteuning nodig is, kunnen komen van de leerkracht, de ouders of de leerling zelf. Bij leerlingen met TSC is het heel belangrijk om al die signalen serieus te nemen. TSC is complex en de valkuil van overschatting is reëel.  Kinderen kunnen heel hard hun best doen om op school sociaal wenselijk te functioneren, maar daarna thuis (te) veel nood hebben om te ontladen, te ont-prikkelen. De onderwijsbehoeften kunnen onzichtbaar zijn voor de school, maar wel aanwezig zijn.

Elke leerling met extra ondersteuningsnoden heeft recht op zogenaamde redelijke aanpassingen, bv. remediëren, differentiëren, hulpmiddelen toelaten in de klas, doelen toevoegen of doelen vervangen door gelijkwaardige doelen. Dit altijd in nauw overleg met de ouders. 

Onderzoek en observatie

Geven de leerkracht, de ouders of de leerling zelf aan dat die aanpassingen niet volstaan? Dan start een zogenaamd handelingsgericht diagnostisch traject. Het CLB verzamelt informatie over de leerling en zijn omgeving: het doet onderzoeken of komt observeren in de klas. Het analyseert de problemen en formuleert adviezen naar de school. Soms volstaan bijkomende maatregelen, soms komt er een gemotiveerd verslag. Hiermee kan de school ondersteuning aanvragen bij het Regionaal Ondersteuningsnetwerk waaraan ze verbonden is.

Zo’n Ondersteuningsnetwerk zet mensen uit het buitengewoon onderwijs in die hun kennis en inzichten doorgeven aan leerkrachten, uiteraard in overleg. Ondersteuners helpen bijvoorbeeld met plannen, de boekentas maken... Ze doen aanpassingen in de klas om het kind meer ontspannen te maken: iets op een andere plek leggen, de leerling ergens anders zetten enzovoort. Ook kan een ondersteuner helpen bij socio-emotionele problemen. De ondersteuning is altijd op maat, op basis van wat leerling en leerkracht nodig hebben.

Het Ondersteuningsnetwerk wil de leerkrachten zo vaardig mogelijk maken in het omgaan met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, zodat de ondersteuner op de duur overbodig wordt.

nodigprobleem
Mogelijke problemen in de klas en hulpmiddelen of aanpassingen die daarbij horen.

Boekentas maken, een nachtmerrie

“Voor Neal hebben we met het CLB ondersteuning gevraagd voor zijn autisme”, vertelt Lindsay, mama van Neal met TSC. “Hij zit op zijn plaats in de gewone school, maar hij is enorm verstrooid, er is zoveel dat hem afleidt. Zijn boekentas maken is echt moeilijk. Als de leerkracht zegt dat de leerlingen hun rekenboek moeten nemen, heeft hij dat 9 op de 10 keer niet bij, of hij heeft het foute bij. We moeten hem vaak vragen: ‘Heb jij nog huiswerk? Moet je niet studeren vandaag?’”

“Het CLB deed onderzoeken en stelde vast dat Neal normaal begaafd is, maar extra ondersteuning nodig heeft om met zijn autisme om te gaan. Nadat de school de aanvraag had gedaan bij het Ondersteuningsnetwerk, hebben we binnen de week een ondersteuner toegewezen gekregen. Een dame die uit het bijzonder onderwijs komt, ze zou normaal na de krokusvakantie starten. Zij heeft er alle vertrouwen in dat Neal dat plannen volledig onder de knie gaat krijgen.”

“Nog niet zo lang geleden is ontdekt dat Neal ook een achterstand in zijn fijne motoriek heeft. Daardoor heeft hij altijd pijn aan zijn arm als hij moet schrijven, waardoor dat zeer moeizaam gaat. Hier krijgt hij externe ondersteuning voor.”

Neal volgt nu kinesitherapie. Logopedie volgde hij al. De adviezen van de kinesist en de logopedist kunnen de ouders ook doorgeven aan de ondersteuner en het schoolteam.

Cartoon_iedereen anders
Een eenvoudige cartoon toont aan dat niet iedereen de opdracht even makkelijk kan of op dezelfde manier. 

Nuttige info

Lindsay: “Het grote voordeel van het Ondersteuningsnetwerk, is dat kinderen niet naar het bijzonder onderwijs moeten om hulp te krijgen. Maar veel ouders weten niet dat ze recht hebben op die ondersteuning, scholen weten het soms zelf niet eens.”

“Een tip: bezorg je CLB het boekje ‘Gedragsproblemen bij Tubereuze Sclerose Complex’. Ons CLB vond dat erg nuttige info, ze konden echt de problemen herkennen die gelinkt zijn aan deze zeldzame ziekte.”


Meer informatie: